putrahartanah

Khidmat Jual Beli & Sewa Rumah

Adakah Anda Mahu Jual  Rumah / Hartanah ?

Jual rumah, jual kedai, jual tanah, jual kondominium atau mencari penyewa adalah satu proses yang rumit!

Proses jual rumah / cari penyewa memerlukan ‘skill’ komunikasi, teknik iklan, pengurusan pinjaman dan pengetahuan berkenaan hal-hal guaman/undang-undang hartanah. Ianya akan mengambil masa agak lama sekiranya tidak dilakukan dengan betul. Masalah yang sering dihadapi oleh pihak penjual / owner adalah tidak mahir dalam proses jual beli rumah ini.

Jual rumah memang nampak mudah, tetapi sekiranya tidak dilakukan dengan betul boleh menyebabkan kerugian dari segi wang ringgit, masa & tenaga.

Kenapa perlu bersusah payah? Serahkan kepada yang pakar…

Oleh yang demikian, kami sebagai Perunding Hartanah yang berpengalaman & profesional akan membantu anda dalam memberi penyelesaian terbaik berkenaan urusan jual beli rumah anda. Kami telah membantu ribuan pemilik / owner dalam urusan jual rumah, sewaan rumah, pembiayaan hartanah dan lain-lain lagi.

Sila isi borang di bawah dengan lengkap bagi urusan jual, beli & sewa hartanah anda. Jangan risau, kami akan menghubungi anda segera.. :)

Maklumat Anda

 

Maklumat Hartanah

 

Maklumat Tambahan

 

Muat Naik Gambar

 

Verification

Kongsi Kepada Rakan Anda: